Beth sy ar y bocs? Rhaglenni o Loegr.

Remote Control, Television - TV-controller

[Llun Creative Commons gan espensorvik ar Flickr - linc]

Weithiau mae’n hawdd derbyn pethau heb gwestiynu.

Un o’r pethau hynny yw’r hyn sy’n digwydd pan rydyn ni’n troi’r radio neu teledu ymlaen.

Ar fy radio, mae 33 gorsaf DAB. Dim ond 7 ohonyn nhw sy’n Gymreig/lleol.

Ond yn fwy anhygoel yw’r ffaith bod pob un o’r gweddill yn dod o un wlad arall – Lloegr.

Ar ben hynny, yn anffodus mae nifer cynyddol o raglenni ar orsafoedd ‘lleol’ yn rhaglenni canolog ar draws rhwydwaith Prydeinig.

Mae’n batrwm tebyg ar y teledu.

Pan edrychais i yn ddiweddar roedd 65 sianel teledu Freeview ar gael yma yng Nghaerdydd, yn ogystal a sianeli HD a radio.

Allan o’r 65, mae un sianel cenedlaethol (S4c), a 4 sianel (BBC1, BBC2 ac ITV 1/ITV1+1) – gyda lleiafrif bach o raglenni Cymreig.

Eto, mae’r rhan fwyaf yn sianeli o Loegr, a chwpl o eithriadau megis Russia Today ac Al Jazeera.

Ond does dim un sianel Freeview o Ffrainc, Japan neu Brasil. Dim sianel o’r Almaen, Affrica neu Tseina. Does dim hyd yn oed o wledydd eraill sy’n darlledu yn Saesneg megis Canada, Awstralia ac Iwerddon.

Ers hynny mae’r sianel newydd Made In Cardiff wedi dechrau darlledu, sy’n ddatblygiad da.

Ond yr hyn sy gyda ni yw gwlad lle mae’r rhan helaeth o deledu yn dod o’r wlad drws nesaf.

Dydy hyn ddim yn sefyllfa iach.

Wrth gwrs mae’n naturiol bod teledu Seisnig ar gael yng Nghymru. Rydyn ni’n deall Saesneg ac mae’r rhaglennu yn apelio aton ni.

Ond mae’n creu problemau mawr.

Crystal radio enthusiast

By Khalid Mahmood (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Mae’r diffyg darlledu Cymreig a dominyddiaeth o ran nifer, cyllideb ac amseru ffafriol rhaglenni Saesneg wedi cyfrannu at sefyllfa lle nad yw llawer o’r boblogaeth yn deall ein system gwleidyddol.

Mae Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler, wedi mynegi pryder am ‘Ddiffyg Democratiaeth’.

Yn ogystal â hynny, rydyn ni’n colli cyfle i ddathlu a chreu diwylliant Cymreig cryf, i hybu hyder ein pobl a gweld y lles o ran swyddi.

Rwy’n ofni bod y ffocws ar raglenni o un wlad arall hefyd yn golygu bod pobl Cymru yn colli mas ar gyfleoedd i werthfawrogi diwylliant gweddill y byd.

Ac wrth gwrs dydy hyn ddim yn helpu’r iaith Gymraeg chwaeth.

Beth yw’r ateb felly?

Mae’n rhaid i ni ddatganoli’r strwythurau sy’n rheoli darlledu yng Nghymru, er mwyn gwasanaethu Cymru fel cenedl.

Ateb Cymdeithas yr Iaith yw treth newydd fydd yn ariannu darlledwr newydd.

A chyn hynny, mae pethau eraill allwn ni wneud:

  • Gwnewch ymdrech i wylio, recordio ac hyrwyddo’r rhaglenni/gwasanaethau prif-ffrwd Cymreig gorau
  • Ewch ati i ddarganfod, gwerthfawrogi a chyfrannu at (yn ariannol a thrwy gyfrannu cynnwys) gwasanaethau amgen Cymreig sy’n bodoli – megis Radio Cardiff, Mon FM, Radio Beca, Cymru FM, Daily Wales a Pobl Caerdydd.
  • Anghofiwch am DAB – prynwch radio rhyngrwyd neu hyd yn oed yr hen ‘short wave’ y tro nesaf.
  • Arwyddwch ddeiseb Ymgyrch Newsnight Cymru.
  • Ewch ati i greu cynnwys eich hun! Podlediadau, Fideos bach, neu trwy gyfrannu at wasanaeth hyperleol yn eich ardal. (Mae cyngor da ar Youtube Playbook).

Rwy’n gobeithio bod proffeil cynyddol y sefyllfa hyn a’r technoleg newydd yn arwain at newidiadau sylweddol yn y dyfodol agos.

Os oes gyda chi syniadau eraill, plis rhowch nhw yn y sylwadau isod…

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Yr M4: Dwy ochr i’r ddadl wleidyddol

 

Traffordd yr M4 ger Casnewydd – John Grayson [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

Mae’r penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i fwrw ‘mlaen gyda traffordd newydd ger Casnewydd yn drychineb amgylcheddol, chymdeithasol, ac i’r broses democrataidd.

Yn ol RSPB Cymru:

“The Gwent Levels is a fragile ecosystem and unique historic landscape…Building the motorway would cause irreversible damage to the wildlife there..”

Yn ol Sustrans:

“A significant proportion of journeys on this section of the motorway are local – investment in public transport, cycling and walking could have increased capacity on the motorway for those who need to use it.  Instead, increasing capacity on the M4 will just continue to put more cars on our roads, which is likely to increase congestion and harmful emissions.”

Ond un elfen arall o ddiddordeb yw’r rhwyg yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Rwy’n falch iawn bod Leanne Wood wedi dangos arweinyddiaeth ar hyn a thynnu Plaid Cymru allan o drafodaethau’r gyllideb fel canlyniad. Mae’n dda hefyd bod y Lib Dems a rhai aelodau Llafur wedi siarad allan.

Ar ochr arall y dadl – yn cefnogi traffordd yn hytrach na buddsoddi mwy mewn ysbytai, ysgolion a thrafnidiaeth?

Llafur Cymru a’r Toriaid.

Fydd rhaid i’r pleidiau hynny’n cydweithio er mwyn pasio’r gyllideb?

 

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Pwy fydd Prif Weinidog nesaf Cymru?

Roedd yn diddorol iawn i weld canlyniadau’r arolwg barn YouGov diweddar, a ofynnodd barn pobl Cymru ar arweinwyr pleidiau gwleidyddol.

Dyma graff rwyf wedi’i wneud sy’n dangos y patrwm dros y misoedd diwethaf. Gofynnwyd i bobl rhoi sgôr allan o ddeg,

image (1)

Mae dadansoddiad pellach ar flogiau Elections in Wales a Blog Menai - ond mae’n ddiddorol nodi’r cynnydd sylweddol yn sgôr Leanne Wood, a’r cwymp i Ed Milliband a Carwyn Jones. Yn sgil llwyddiant Jill Evans i gael ei hail-ethol yn Etholiadau Ewrop, a’r arolwg barn diweddar yn dangos Plaid Cymru yn ennill ar draul Llafur yn y cynulliad, mae hyn yn dangos bod Leanne yn llwyddo i symud y blaid ymlaen.

 

Cyhoeddwyd yn Gwleidyddiaeth | Tagiwyd , , , , , , | Rhowch sylw

Adolygiad: Georgie’s Diner, Pîl, Penybont ar Ogwr

image

Y fwydlen

image

Brecwast llysieuol

image

Tu fas y 'diner' ar bwys cylchfan Pîl, A48.

Dwi wedi bod yn darllen llyfr diweddaraf Chris Needs ac mae’n cyfeirio at Georgie’s Diner fel un o’i hoff lefydd i fwyta.

Gyda disgwyliadau uchel, felly, fe nes i fynd yno amser cinio heddi.

Wrth gyrraedd fe’ch croesawir gan arwydd sgôr hylendid pump seren a glendid ydy un o’r pethau nath fy nharo yn bendant.

Lleolir y bwyty ar ochr yr A48 ac yn amlwg yn boblogaidd gyda gyrrwyr/gweithwyr. Er fod y fwydlen yn eitha eang, fe bendefynais ddewis y peth amlwg h.y. brecwast-trwy’r-dydd (llysieuol).

Ro’n i’n hapus iawn i weld tatws o ryw fath (rwy’n casau brecwast heb datws) – yn yr achos hyn, tatws wedi’u ffrio yn berffaith. Roedd dim llai na 3 math o fara gyda brecwast – wedi’i ffrio, tôst, a bara menyn – er dim ond y ddau gyntaf ges i.

Mae’r staff yn gyfeillgar a’r bwyd gwerth yr arian. Llawer gwell i deithwyr na thalu llawer mwy mewn rhywle di-nod heb y cymeriad sydd ar gael yn Georgie’s.

Mwy o wybodaeth ar wefan Georgie’s.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Tagiwyd | Rhowch sylw

Ffoto bob dydd – fy mhrofiad hyd yn hyn

Glaw – y peth mwyaf amlwg a hyd yn oed thema fy mlog arall Ffoto Bob Dydd.

Motobeics yn hedfan dros y Bae

Motobeics yn hedfan dros y Bae

Mae hi bron yn ddau fis ers i fi ddechrau’r prosiect yma, a ysbrydolwyd gan sawl person ar y we sydd wedi gwneud rhywbeth tebyg, ond gyda diolch arbennig i bobl fel Angharad Dalton (sy’n gwneud prosiect tebyg) a wnaeth fy annog i roi dro arni.

Wrth edrych yn ôl, rwy’n falch bod gyda fi dyddiadur gweledol o gyfnod yn fy mywyd.

Teimlaf hefyd y byddaf yn ei werthfawrogi’n fwy yn y blynyddoedd i ddod, pan nad yw’r pethau ‘bob dydd’ – cinio, y taith dyddiol i’r gwaith, y cath drws nesaf – mor gyfarwydd.

Y cath o ddwrs nesaf.

Y cath o ddwrs nesaf.

O safbwynt ffotograffiaeth, mae hi wastad yn dda i gael ‘rheswm’ i dynnu llun. Yn y gorffennol mae Ffotomarathon Caerdydd wedi darparu’r ysbrydoliaeth a’r cyfle yma, er dim ond unwaith y flwyddyn y cynhelir y dygwyddiad hwnnw.

Mae’r golau’n ddiddorol ddechrau’r flwyddyn. Mae’r haul yn isel a’r cysgodion yn hir.

Rwy’n licio defnyddio fy ffôn i dynnu’r lluniau.

Hefyd dwi’n licio’r ffaith nad oes rhaid i bob llun fod yn gampwaith. Mae’n ddigon i fod yn gofnod o gyfnod yn fy mywyd sy’n cadw’r patrymau dyddiol.

Ie, rydw i wedi methu – cwpl o weithiau. Nes i anafu fy mraich, ac achodd hynny i fi golli diwrnod. Unwaith anghofiais i heb esgus o gwbl.

Haul gaeafol trwy ffenest y swyddfa.

Haul gaeafol trwy ffenest y swyddfa.

Ond fe wna i ddal ati.

Erbyn diwedd y flwyddyn bydd gyda fi well dyddiadur nac unrhywbeth rydw i wedi ysgrifennu ar bapur.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cynhadledd Plaid Cymru 2013

Dwi wedi creu stori Storify am y gynhadledd yma.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Braderie de Lille 2013

Pwy a wyr beth ffeindiwch chi...

Pwy a wyr beth ffeindiwch chi…

Jam, set o gowbois, hen ddyn gyda choes artifisial mewn troli. Torfeydd o bobl yn prynu, gwerthu neu yfed cwrw yn yr heulwen.

Braderie de Lilles yw hwn – digwyddiad blynyddol yn ninas Lilles yn ardal Ffladrys, gogledd Ffrainc sydd bellach dim ond rhyw 5 awr o Gaerdydd ar y trên diolch i’r llinell cyflym Eurostar.

IMG_20130901_180550IMG_20130901_180345IMG_20130901_180219IMG_20130901_180153IMG_20130901_180033IMG_20130901_175803
IMG_20130901_175723IMG_20130901_175617IMG_20130901_175300IMG_20130901_164407IMG_20130901_164321IMG_20130901_164155
IMG_20130831_170949IMG_20130831_170649IMG_20130831_160114IMG_20130831_160048IMG_20130831_154925IMG_20130831_152603
IMG_20130831_151721IMG_20130831_144152IMG_20130831_125404IMG_20130831_145159

Braderie de Lille 2013, a set on Flickr.

Mae’r wraig a finnau’n troi’n Francophiles go iawn y dyddiau yma felly ar ôl gwyliau yn Ffrainc ym mis Mehefin – a dechrau hiraethu ar yr wlad – roedd y Braderie i’w gweld yn gyfle berffaith i fynd yn ôl am daith bach.

Ar ben hynny dwi wastad wedi joio fleamarkets – mae rhywbeth am dreulio oriau’n mynd trwy hen bethau pobl eraill sy’n ymlaciedig ac sy’n cynnig profiad siopa heb gymaint o euogrwydd o safbwynt amgylcheddol ac ariannol.

Ond un peth oedd ar fy meddwl wrth adael gorsaf trên rhyngwladol y ddinas, cerdded heibio canolfan siopa enfawr o’r 90au Euralille a chyrraedd y Braderie, sy’n ymestyn ar hyd pob stryd yn y canol.

Moules frites oedd hwnnw – bwyd traddodiadol yr ŵyl – ac elfen o’r daith a amlinellodd y gwahaniaethau yn niwylliant yr ardal hon a rhannau eraill o Ffrainc. Nid Ffrainc gentile y Dordogne yw hon – ond ardal y gogledd lle mae’r bobl yn yfed cwrw a siarad yr iaith Picard (gwyliwch y ffilm gomedi ardderchog Bienvenue Chez Les Ch’tis os hoffet ti wybod mwy).

Un wers a ddysgais i oedd i gadw draw o’r stondinau canolog – oedd yn tueddu cynnig mwy o’r eitemau newydd rhad, megis watsys, dillad a theganau. Ymhellach i ffwrdd o’r canol roedd mwy o’r stondinau fyddech chi’n disgwyl – hynny yw, pobl yn gwerthu cynnwys yr atic.

Ar werth

Ar werth

Finnau, fe wnes i brynu dim ond dau fwg retro a cardiau. I fod yn onest, efallai roedd hi’n lwcus i ni deithio ar y trên yn hytrach na ddod a fan a’i llenwi gyda hen dodrefn!

Os wyt ti’n ffansio blas bach o Ffrainc, fe allech chi wneud yn waeth na’r Braderie, sy dim ond tafliad carreg o Gymru y dyddiau hyn.

Mwy o wybodaeth am y Braderie fan hyn.

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw